Breedschot

Uitdagingen in Breedschot

Het pilotgebied Breedschot is een vrij groot gebied met veel inwoners en ondernemers. Er is ook wat recreatie en toerisme te vinden. Deze combinatie van functies zorgt voor diverse uitdagingen. Een aantal innovatieve ondernemers ondervinden problemen om verder uit te breiden, ondanks de ruilverkaveling van een paar jaar geleden. Deze ondernemers zoeken naar oplossingen bijvoorbeeld in de vrijkomende agrarische bebouwing.

kaart Vitaal Buitengebied (Breedschot)

Gebiedsvisie Breedschot

Al bijna 2 jaar wordt hard gewerkt in Breedschot.

In augustus 2020 is een grote bijeenkomst geweest waarin omwonenden en geïnteresseerden is gevraagd mee te denken over de toekomst van de woon- en werkomgeving. Met een aantal enthousiaste inwoners en ondernemers is aan de slag gegaan om knelpunten, wensen en ideeën op logische wijze bij elkaar te brengen.

In oktober en november 2021 zijn bewonersavonden georganiseerd waar de concept-gebiedsvisie is gepresenteerd en feedback is verzameld. Ook in de weken na de bijeenkomsten hebben we via email en telefonisch nog feedback ontvangen. Enorm waardevol! Het doel van de gebiedspilot is immers, dat we in overleg met elkaar tot een visie komen over de toekomst van Breedschot: welke ontwikkeling(en) willen we wel, welke juist niet, waar moet extra aandacht voor komen, wat is waardevol voor het gebied, etc. Lees hier de samenvatting van alle reacties op de concept-gebiedsvisie.

 

Download hier de concept gebiedsvisie
Kaartje gebiedsvisie Breedschot

Contact met Peter

Peter Reiters (2-1)