Hulsdonk

Dit speelt er in Hulsdonk

 

Hulsdonk is een bijzonder gebied door zijn ligging op de grens tussen primair agrarisch gebied (het boomteeltontwikkelingsgebied), het beekdal aan de zuidzijde en de landgoederenzone aan de noordzijde. In Hulsdonk zijn verschillende ondernemers bezig met de doorontwikkeling van hun bedrijf. Anderen zijn juist gestopt, of wonen op een voormalige agrarische bedrijfslocatie, en zoeken naar een passende herbestemming van hun locatie.

 

kaart Vitaal Buitengebied (Hulsdonk)

Daarnaast liggen er opgaven op gebied van water, natuur en landschap en verkeer. Binnen de pilot zoeken we naar oplossingen voor initiatieven die niet binnen de huidige beleidskaders passen en proberen we de initiatieven met elkaar en met de opgaven in het gebied te verbinden en zo kwaliteit toe te voegen.

Zo staat het er voor

 

Eind 2019 zijn een aantal keukentafelgesprekken gevoerd met bewoners en ondernemers die een initiatief hebben. Voor deze groep hebben we, vanwege de Corona-maatregelen in klein verband, in juli 2020 nog een bijeenkomst georganiseerd. Het doel van die avond: de initiatieven met elkaar delen en samen nadenken over de toekomst van Hulsdonk.

Vanwege het coronavirus hebben we hier nog niet het vervolg aan kunnen geven dat we voor ogen hadden. De werkgroep is ondertussen wel aan de slag gegaan met enkele vraagstukken die tijdens de keukentafelgesprekken zijn opgehaald. Zo is bijvoorbeeld met een verkeerskundige van de gemeente Zundert gesproken over de verkeerssituatie en verkend hoe die verbeterd zou kunnen worden.

De werkgroep wil heel graag tot een gezamenlijk gedragen gebiedsvisie komen. Alle bewoners uit het gebied zijn onlangs geïnformeerd over de pilot en hebben het startdocument ontvangen. Daarnaast is er een online bijeenkomst geweest.

 

Contact met Susan

 

Lees ook het interview met Susan over het gebied Hulsdonk