Initiatieven

Soms zitten ruimtelijke kaders en regels waardevolle initiatieven in de weg. Het is dan van belang dat de werkgroepen (met de overheidscontactpersoon) op zoek gaan naar ‘ruimte in de regels’ om toch iets te kunnen realiseren. Samen kijken naar wat er dus wel mogelijk is. Vooruitlopend op het uitwerken van de projectplannen kan in fase 3 alvast voorwerk worden gedaan, bijvoorbeeld het aanvragen van specifieke vergunningen.

Projectplannen 

Alle initiatieven die waardevol en levensvatbaar zijn worden door de verschillende werkgroepen verder uitgewerkt tot concrete projectplannen. Hierbij wordt alvast rekening met de Omgevingswet, die waarschijnlijk in januari 2022 van kracht wordt. Tijdens het uitwerken van de plannen wordt tevens een handboek ‘aanpak gebiedsproces’ gemaakt met input van alle betrokken partijen.

Een goed initiatief..

  • heeft enthousiast eigenaarschap
  • heeft maatschappelijke meerwaarde
  • lost een probleem op
  • is haalbaar en wenselijk!

Landschap en recreatie

Er zijn veel initiatieven die recreatie veiliger en leuker moeten maken. Denk bijvoorbeeld aan ommetjes, bankjes en fietspaden.

Verschillende initiatieven in de pilot

Bedrijven

Het gaat goed in de zachtfruit- en boomteelt. Veel bedrijven willen uitbreiden, groeien en innoveren.

Nieuwe woonvormen

Er zijn veel plannen voor nieuwe woonvormen, waarbij woningen vaak dichter bij elkaar staan.

Het Beleefpad: ‘klein en concreet’ en ‘groot en wijds’

Het Beleefpad: een route die recreatief en informatief is, die het verhaal van het water vertelt en waar mensen meegenomen worden in de opgaven die nu spelen. Soms langs de beek, op andere plekken niet. Het Beleefpad is een initiatief dat veel verschillende waarden combineert: cultuurhistorie, gezondheid, landschap, verkeer (bereikbaarheid en veiligheid), toerisme en economie, bekendheid naar buiten, voorzieningen in het buitengebied, ondernemerschap, klimaatadaptatie. Het Beleefpad brengt belangen aan tafel en helpt elkaar beter te begrijpen.

 

Voorbeeldproject: Hofstede aan de dreef

Het initiatief Hofstede aan de Dreef combineert recreatie, leren en duurzaam wonen. Dit initiatief gaat uit van de toevoeging van negen woningen voor senioren. Hiervoor wordt een deel van de bestaande cultuurhistorisch waardevolle bebouwing gebruikt. Naast wonen worden op het boerenerf verschillende functies met elkaar verbonden. Het erf met moestuin, fruitboomgaard en dierenweide wordt voor het publiek opengesteld.

Bekijk ook de website over Hofstede aan de dreef
detailfoto paarse en gele bloemen Zundert

Bedrijfsverplaatsing naar toekomstbestendige locatie

Een boomteeltbedrijf verplaatst bij dit initiatief naar een toekomstbestendige locatie. Zo kan het bedrijf verder ontwikkelen en uitbreiden. De nieuwe locatie is een vervallen VAB-locatie die nu een woonbestemming heeft In ruil krijgt de huidige bedrijfslocatie en ook het naastgelegen voormalige agrarisch bedrijf de bestemming ‘Wonen’. Samen met elkaar kijken we hoe duurzaamheid zo goed mogelijk in de bedrijfshuisvesting en bedrijfsvoering kan worden geïntegreerd. Zo wordt maatschappelijke meerwaarde gecreëerd.

tractor aan het werk in weiland

Bouw van woning met grotere inhoud

Binnen dit initiatief bieden we mogelijkheden voor de bouw van een woning met een grotere inhoud dan op basis van het huidige beleid is toegestaan. In ruil voor deze ruimere bouwmogelijkheden wordt op een tweetal locaties voormalige agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt. De gedachte is om de economische meerwaarde, in dit geval een grotere woning, in overeenstemming te brengen met de financiële tegenprestatie; de sloopkosten.

weiland in Zundert

Flexibel beleid geeft agrarisch bedrijf toekomst

Een bedrijf in Zundert heeft versnipperd over Zundert verschillende delen grond. Dat is slecht voor het milieu en werkt behoorlijk inefficiënt. Het bedrijf wil graag nog verder uitbreiden. Binnen dit initiatief wordt het mogelijk om een loods en woning te bouwen op een aangekocht agrarisch perceel. Door de bestemmingswijziging is er nu een woning met aaneengesloten landbouwgrond, in plaats van versnipperde bedrijfspercelen door het buitengebied. Bovendien gaan de eigenaren investeren in duurzaam ondernemen, wat ook van meerwaarde is voor het gebied.

Lees meer over dit initiatief op BN de Stem
weiland met boerderij

Ook een initiatief voor de pilot?

Heeft u ook een idee of initiatief voor de pilot Vitaal Buitengebied? We horen heel graag van u!

Uw initiatief aanmelden