Raamberg

Uitdagingen in Raamberg

 

Raamberg ligt in het buitengebied ten noorden van de kern Klein Zundert en vormt historisch gezien de bakermat van Zundert. In deze historische omgeving is een mix van grote en kleine bedrijven, voormalige agrarische bedrijven en burgerwoningen aanwezig. Ook in Raamberg zorgt de huidige wet- en regelgeving voor knelpunten wat betreft nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden. Binnen de pilot worden hiervoor, in goed overleg met de directe omgeving, oplossingen gezocht.

 

 

kaart Vitaal Buitengebied (Raamberg)

Zo gaat het in Raamberg

Bij de bewonersbijeenkomst in februari 2019 bleek dat er al de nodige ideeën en wensen waren ten aanzien van de vitaliteit van Raamberg. Daarmee is een kleine werkgroep voortvarend aan de slag gegaan. Door omstandigheden is dat proces begin 2020 helaas nagenoeg tot stilstand gekomen. In juli 2020 heeft de werkgroep alles weer opgepakt.

De meeste initiatieven richten zich vooralsnog op versterking van de recreatiemogelijkheden binnen Raamberg. Er wordt nog gezocht naar opties om ook bestaande ondernemers intensiever te betrekken in het proces. De uitdaging is om perspectief te bieden aan ondernemers, oplossingen te zoeken voor knelpunten, ruimte te geven aan passende initiatieven en de kwaliteit van de woonomgeving te borgen. In het laatste kwartaal van 2020 is een begin gemaakt aan een gezamenlijke gebiedsvisie.

 

Contact met René

Lees ook het interview met Réne Renne over Raamberg
Rene Renne (2-1)